Beredskabsplan

Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre vandforsyningen under ekstraordinære forhold.

Alarmeringsplan
Ved unormal vandforsyning, driftsforstyrrelser kontaktes:
Tilsynsførende Kaj Mamsen            40355777    
Formand Jakob Schmidt                  21636584   

Almindelige driftsforstyrrelser:
Skaden afhjælpes. Kommunen informeres
•    Driftsalarm
•    Rørbrud
•    Misfarvning af vand
•    Måler- og installationsproblemer
•    Strømudfald
•    Stop af filteranlæg
•    Mindre overskridelser af grænseværdier

Truet forsyningssituation og krisesituation:
Kommunen informeres og beredskabschefen tilkaldes. De vil sammen med en repræsentant for vandværket (se ovenfor) vurdere det videre forløb af indsatsen. Beredskabschefen leder indsatsen. Intern beredskabsplan  fremskaffes.
•    Forurening af ledningsnet, som giver dårlig lugt og smag.
•    Overskridelse af bakteriologiske grænseværdier
•    Alarm for truende ydre påvirkning, f eks uheld med kemikalietransport i området
•    Forurening og andre driftsforhold, der medfører at der ikke kan leveres acceptabelt drikkevand indenfor 6 timer.

Kan forureningen lokaliseres til et begrænset område, foretages afspærring af sektioner for at begrænse spredningen. Der afspærres efter vandværkets hovedforsyningsplan.
Muligheden for nødforsyning vurderes.

Orientering
I tilfælde af truet forsyningssituation og krisesituation gives information til forbrugerne med løbesedler og hjemmeside. Det besluttes, om der yderligere skal informeres gennem medier, højtalere mm.

Information beskriver
•    Hvad er problemet og hvad ved vi
•    Hvilke forholdsregler skal træffes(kogepåbud, kan vandet bruget til vask, toilet)
•    Beskrivelse af eventuel nødforsyning
•    Beskrivelse af indsats
•    Forventet længde af beredskabstilstand

Ved afblæsning af indsats orienteres forbrugerne om hændelsesforløbet via hjemmeside. – hvad skete, hvad gjorde vi og hvad kan vi gøre for at undgå en lignende situation.

Nødvandsforsyning
Mulighederne for en nødvandsforsyning aftales mellem kommune og vandværk.
Nødvandsforsyning via forbindelsesledninger
Der henvises til tønder Kommunes vandforsyningsplan. Af planen fremgår etablerede forbindelseslinier
Nødvandsforsyning fra transportable beholdere og vogne.
I kommunens overordnede plan er beskrevet muligheder for afhentning af vand.

Telefonliste

Bestyrelse: Se hjemmeside

VVS Nis Chr Mamsen 74835252
El Blue-Tech 70900200
Beredskabsforvaltningen 74722500
Tønder Kommune (driftvagt) 74755815
Politi 114
Embedslæge 74621916 / 70220269
Falck 70102030
Radio Syd 73337999
Jyske-vestkysten 74841114