Dagsorden

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af protokolføre
  3. Bestyrelsens beretning v. formanden
  4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  5. Fremlæggelse af budget 2020
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg er:
Jan Hjortlund modtager genvalg
Peter Laasholdt modtager genvalg
Christian Munksgård modtager genvalg
Svend Erik Mathiesen
Valg af 2 suppleanter:
På valg er:
Esben Knudsen
Henrik Bonde

  1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår Vandværkernes Revision

  1. Behandling af indkomne forslag. ( forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)
  2. Eventuelt

Med venlig hilsen

Pbv

Jakob Schmidt

Vinkelvej 11 Arrild

6520 Toftlund