Arrild Vandværk
Arrild Ferieby 21
6520 Toftlund

Formand: Jakob Schmidt 40482223 Kontaktperson: Kaj Mamsen 74834599 / 21454593

Driftsbidrag

 

Kr. excl. moms Kr. incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed 465,00  664,00
Vandafgift 0 – 1000 m3 2,60 3,25
Vandafgift ud over 1000 m3 2,10 2,62
Statsafgift afgift pr. m3 vand i alt. 6,37 7,96
Målerafgift 125,00 156,25

 

 

Anlægsbidrag indenfor vandværkets naturlige forsyningsområde

Stiklednings-

dimension

Hovedanlæg Forsyningsledning Stikledning I alt kr.

Excl. moms

I alt kr.

Incl. moms

1 12500,00 15625,00
Der vil blive sat en målerbrønd med vandur + 2 stk haner i skel som er vandværket ejendom. Tilslutningsbidraget betales når målerbrønden er sat.
Ved etablering af nyt hovedforsyningsområde forhandles med de berørte lodsejere om fordeling af omkostninger
Ved tilslutning til eks. hovedledning betales forholdsvis andel af etableringsomkostningen

Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves yderligere hovedanlægsbidrag svarende til ændringen og udgiften til ændring af stikledning i henhold til regulativ.

Kontakt vandværket ved vandspild fra ledning, hvor det eventuelt vil være muligt at få refusion af afgift for ledningsført vand og vandafgift til vandværket jfr. Gældende lovgivning.

Gebyrer Excl. moms Incl. moms
Rykkergebyr 1 rykker 150,00 momsfri
Rykkergebyr 2 rykker 250,00 momsfri
Gebyr for manglende PBS tilmelding 50,00 momsfri
Adresseændring ikke meddelt inden 1 måned efter flytning 200,00 momsfri
Gebyr for aflæsning af vandmåler 350,00 437,50
Genåbningsgebyr + faktiske omkostninger 950,00 1187,50
Anvisning af stophane 400,00 500,00
Ved bortkommet, frostsprængt eller hærværksramt måler betales Vandværkets faktiske omkostninger

Takstblad godkendt af Tønder kommune

Gældende fra 1 Januar 2017