Vedtægter for Arrild Vandværk.

 Navn og hjemsted

 • 1. Selskabet der er stiftet den 1. Januar 1996, er et andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A), hvis navn er ” Arrild Vandværk”.
  Selskabet har hjemsted i Tønder Kommune.

 Formål

 • 2. Selskabets formål er:
  I overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsynings-lov og det for vandværkets fastsatte regulativ, at forsyne indenfor vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til laveste mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings-spørgsmål samt deraf afledte forhold.

 Medlemmer

 • 3. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Tilsvarende gælder for andelshavere i boligforeninger.

Medlemmernes rettigheder

 • 4. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er nævnt i det af Tønder Kommune fastsatte regulativ.
  Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad

Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt.

 • 5. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmernes alene med den i selskabets indbetalte kapital.
  Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt nærværende vedtægter.
  Ethvert medlem er ansvarligt for sine eventuelle lejere.
  Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet (ved dødsfald medlemmets bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifte erklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
  Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldende ydelser til vandværket er betalt.
  Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pantstiftende, på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.

Udtræden af selskabet

 • 6. Udtræden af selskabet kan ske i tilfælde af nedrivning eller ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
  Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledning fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
  Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, lige som evt. omkostninger afholdes af medlemmet.
  Levering til ikke medlemmer (købere)

 Generalforsamling

 • 7.. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
  Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinær som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel. Der indkaldes via Vandværkets hjemmeside med angivelse af dagsorden, samt annoncering i et af de lokale blade.
  Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives skriftligt til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
 1. Valg af ordstyrer.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse.
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Behandling af indkommende forslag.
 8. Eventuelt.
  Ekstraordinær generalforsamlingen kan indkaldes af bestyrelsen.
  Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes, når mindst 20 medlemmer fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen ledsaget af en skriftlig dagsorden.
  I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen.
  De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af ordstyreren.

 Stemmeret og afstemninger

 • 8. Hvert medlem har én stemme.
  Stemmeretten kan kun udøves af ejendommens ejer/andelshavere (jfr § 3 ) eller dennes ægtefælde.
  Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.
  Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal.
  Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
  Er en af disse betingelser ikke opfyldt, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden for 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

 Bestyrelsen

 • 9. Selskabets bestyrelse består af 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer. Første gang ved lodtrækning.
  Bestyrelsen tilstræbes at blive valgt, således at lokalområdet bedst muligt bliver repræsenteret.
  Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal.
  Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
  Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
  Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er tilstede.
  Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter deres eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
  Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
  Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget, skal forelægges generalforsamlingen.
  Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelser af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift.

 Tegningsret

 • 10. Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.
  Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
  Bestyrelsen kan meddele prokura.

 Regnskab

 • 11. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækning skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og eller investeringer i anlæg.
  Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den på generalforsamlingen valgte revisor.
  Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor.

Opløsning

 • 12. Opløsning kan kun besluttes, såfremt ¾ af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske indskrænkning af forsyningsmulighederne f.eks. ved fusion med andet vandværk ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
  Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.

 Ikrafttræden

 • 13. Selskabets vedtægter er vedtaget på den konstituerende generalforsamling den 13.12.1995.
  De træder i kraft den 1.1.1996.
  Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 21.03.2019 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling 21.03.2019